За проекта

Цел и задачи:

Основна цел на проекта е изучаването, усвояването и приложението на методите на Доплерова томография и Доплеров имиджинг при следните задачи:
  • картографиране на звездната повърхност с използване нa Доплерова томография и
    методи за съвместен анализ на фотометрични и спектрални данни;

  • картографиране на магнитните полета със Зееман-Доплерова томография;

  • детайлно изследване на звезди-гиганти, активни звезди-джуджета и двойни системи.


Доплерова томография:

Доплеровата Томография (ДТ) в астрономията е метод за изобразяване и визуализация на звездните повърхности и на структури в различни астрономически обекти. Той се базира на ефекта на Доплер, наблюдаван при звезди, които имат сравнително бързо въртене, за да се наблюдават разширени профили на спектралните линии, което позволява пространствено разграничаване на нееднородностите. Използва фотометрични и спектрални времеви серии от данни, за да възпроизведе повърхностното разположение на различни активни образувания - петна и зони на активност. Тези зони на активност се характеризират с различна температура, което води до температурна нееднородност. Чрез картографирането добиваме представа за геометрията на магнитните полета, за температуните нееднородности, които се появяват в резултат от магнитната активност, и за повърхностното разпределение на обилията на химическите елементи. Този метод е комплексен, понеже използва подробни физически модели на звездните повърхности за изчисляване на теоретичните спектри и криви на блясъка на магнитно-активни звезди заедно с алгоритми за решение на регуляризирани инверсни проблеми.

По настоящем ДТ е най-мощния метод за „remote sensing” в астрономията. Той служи за изследвания на много типове звезди: от единични и двойни звезди в начален стадий на еволюция, до звезди и системи в края на своята еволюция. Това предпоставя изключително голямо разнообразие на изучаваните стурктурите при звездите. Информацията, която ни дава ДТ за различните повърхностни структури и познанията ни за звезден строеж и еволюция, биха довели и до развитие на теоретичната астрофизика, тъй като комплексното изучаване и картографиране на голям брой звезди е предпоставка за развитието на теорията за звезден магнетизъм, магнитно динамо, вътрешен строеж и еволюция.


magnetic-map
Магнитна карта на повърхността на звездата HD 190771 от 2009 г.

Трите графики изобразяват проекциите на магнитното поле върху всяка една от осите за сферични координати, като от горе на долу са радиалната, азимуталната и меридионалната компоненти на полето. Силата на магнитното поле е изразена в Гауси в легендите от дясно. Вертикалните чертички на най-горния панел индикират моментите, в които има наблюдателен материал.

Картата е направена с помощта на метода Зееман-Доплер имиджинг:
(Petit et al. 2009, A&A, 508, pp. L9-L12 ).





Настоящият проект е финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОМН по договор ДМУ 03-87 (12.12.2011 г.).


Последно обновяване:
28-01-2013